Bases legais

Concurso Literario en Galego: Prosa, Poesía e Ensaio

1. Obxectivo

O concurso literario ten como obxectivo fomentar a creatividade e a expresión literaria na lingua galega a través das modalidades de prosa, poesía e ensaio.

2. Participación

2.1. O concurso está aberto a todas as persoas interesadas, sen importar a súa idade ou nacionalidade.

2.2. Cada participante poderá presentar un máximo de una obra por modalidade (prosa, poesía ou ensaio).

3. Modalidades e Temáticas

3.1. Prosa: Os participantes poderán presentar contos, relatos curtos ou fragmentos de obras de ficción. A temática é libre.

3.2. Poesía: Os participantes poderán presentar poemas de calquera estilo ou forma poética. A temática é libre.

3.3. Ensaio: Os participantes poderán presentar ensaios sobre temas de interese social, cultural, político, filosófico ou científico. A temática é libre.

4. Requisitos de Participación

4.1. As obras deberán estar escritas integramente na lingua galega.

4.2. As obras deberán ser inéditas e non estar pendentes de participación noutros concursos ou procesos editoriais.

4.3. As obras deberán ser presentadas en formato dixital (formato PDF), e enviadas á dirección de correo electrónico promocionesavigal@avigal.es xunto cos datos persoais do autor/a (nome completo, dirección postal, enderezo de correo electrónico e número de teléfono).

5. Prazo de Presentación

5.1. O prazo de presentación de obras abrirase o 6 de Maio e pecharase o 15 de Maio.

6. Xurado e Selección de Obras

6.1. O xurado estará composto por persoas da Editorial Antela.

6.2. O xurado seleccionará as obras gañadoras de cada modalidade tendo en conta criterios de calidade literaria, orixinalidade e coherencia temática.

7. Premios

7.1. Para cada modalidade (prosa, poesía e ensaio) haberá un premio único, consistente nunha noite para dúas persoas no hotel Bela Fisterra, A Coruña.

8. Dereitos de Propiedade Intelectual

8.1. Os participantes manterán os dereitos de propiedade intelectual sobre as súas obras presentadas, pero autorizan á organización do concurso a facer uso das mesmas con fins promocionais, mencionando sempre a súa autoría.

9. Aceptación das Bases

9.1. A participación no concurso implica a aceptación plena das presentes bases.

10. Disposicións Finais

10.1. A organización do concurso resérvase o dereito a resolver calquera situación non contemplada nestas bases.

10.2. A organización do concurso comprométese a garantir a transparencia e o bo desenvolvemento do mesmo en todas as súas fases.

10.3. A resolución do concurso será inapelábel.

11. Contacto

Para calquera consulta ou aclaración relacionada co concurso, podes contactar coa organización a través do correo electrónico practicasavg2@avigal.es.

Data: 05/05/2024